Ana Sayfa / TR  /  EN
Girişim Faktoring
KURUMSAL
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimizce ‘Veri Sorumlusu’ sıfatıyla, faktoring faaliyetlerinin yürütülmesi amacına yönelik olarak ve aşağıda açıklandığı çerçevede; kişisel verileriniz kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek veya mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek / sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; 

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında her türlü ürün ve hizmetlerde kullanmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik veya yazılı ortamda gerçekleştirilecek işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; BDDK, FKB, TCMB, SPK ve diğer resmi kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen diğer Şirketimiz ürün ve hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir. 

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; 

5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73/4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, FKB, TCMB, SPK gibi kamu tüzel kişileri ve diğer resmi kurumlar; ana hissedarımız, faktoring faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurt içi / yurt dışı finans kuruluşları ve yukarıda çizilen çerçeve dahilinde diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük ve Şubeler aracılığıyla kişisel verilerin sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmasıdır.

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca ilgili gerçek kişi; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Fiba Faktoring A.Ş.

BİZE ULAŞIN
Paylaş